registry.daemons.it/prosody

Name Tag Created Vulnerabilities
prosody v0.1.1 01 May, 2019 12:49:18 UTC
prosody latest 01 May, 2019 12:49:18 UTC
prosody 0.8-alpine 30 Mar, 2018 16:12:49 UTC